O NAS


Centrum Administracyjne  Nr 1 Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
Ul Dunajewskiego 5
31-133 Kraków


Zostało utworzone w wyniku przekształcenia z dniem 01.09.2012r.
    Domu Dziecka Nr 1
    Ul Krupnicza 38
    31-123 Kraków

Centrum Administracyjne Nr 1 zostalo powołane Uchwałą Nr LIV/760/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012r.
Centrum Administracyjne Nr 1 działa na podstawie
1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720 z późn. zm.).
3. Statutu Centrum Administracyjnego Nr 1 stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIV/760/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.09.2012r

4.Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Nr1

Centrum Administracyjne Nr1 zapewnia obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonujących w pięciu różnych lokalizacjach:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Zyblikiewicza 5/111 dla 12 wychowanków
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Sobieskiego 10/5 dla 12 wychowanków
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Piłsudskiego 9/5 dla 12 wychowanków
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Św. Teresy 16/7 dla 10 wychowanków
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Św. Gertrudy 2/3 dla 14 wychowanków

   Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze będące w strukturach Centrum dysponują 60 miejscami. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze przy ul. Sobieskiego 10/5, ul. Piłsudskiego 9/5, ul. Św. Teresy 16/7 i ul. Św. Gertrudy 2/3 zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 10 lat do 18 lat ( a w wyjątkowych przypadkach np. rodzeństw dzieciom od 3 lat).
W Placówkach tych wychowankowie uczestniczą w codziennym życiu wykonując różne obowiązki np.
pomoc w przygotowaniu posiłków, udział w zakupach, pranie, sprzątanie, opieka starszych nad młodszymi. Zadania przydzielane są na miarę wieku i możliwości dzieci.
W wyżej wymienionych placówkach oprócz wychowawców zatrudniony jest pracownik obsługi – opiekun, który miedzy innymi przygotowuje posiłki, pomaga w pracach porządkowych i opiekuńczych przy młodszych dzieciach.
Natomiast w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Zyblikiewicza 5/111 przebywa starsza młodzież, która przygotowuje się do samodzielności poprzez udział w prowadzeniu samodzielnego gospodarstwa domowego. Wychowankowie pod nadzorem wychowawców dokonują zakupów, przygotowują posiłki, załatwiają różne sprawy w urzędach by jak najlepiej przygotować się do wejścia w dorosłość.
      Do placówek kierowane są dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.
Najczęstsze przyczyny umieszczenia dziecka w placówce to:
- alkoholizm w rodzinie
- przemoc domowa
- niewydolność wychowawcza rodziców (np. nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko)
- pobyt rodzica w zakładzie karnym
- choroba psychiczna rodzica
- porzucenie
  i inne.

    Przedmiotem działalności placówek obsługiwanych przez Centrum jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom i młodzieży, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązujących przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Placówki realizują zadania w szczególności poprzez:
1) Podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie dziecka do powrotu do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienia opieki w którejś z rodzinnych form pieczy zastępczej, albo usamodzielnienia,
2) Zapewnienie dzieciom kształcenia oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenia warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,
3) Umożliwianie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem,
4) Przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia się samodzielności w życiu.

 

 

 

Historia


   

    Dom Dziecka Nr 1 przez wiele lat funkcjonował w budynku przy ul. Krupniczej 38. Jeszcze w 2000 roku przebywało w nim 81 wychowanków. Była w nim wspólna kuchnia i jadalnia, pralnia, gabinet lekarski, pracownia krawiecka, magazyny. Dzieci nie miały kontakty z realnymi problemami dnia codziennego. Nie wiedziały ile co kosztuje, jak przygotowuje się najprostsze posiłki. Nie były przygotowane do samodzielnego, dorosłego życia.
W 2001 roku pierwsza 12 osobowa grupa starszych wychowanków przeprowadziła się do samodzielnego mieszkania przy ul. Zyblikiewicza 5/111. Długo walczyliśmy o mieszkanie, ale dzięki życzliwości i zrozumieniu potrzeb dzieci przez władze miasta udało się pozyskać odpowiedni lokal. Była to pierwsza Grupa Usamodzielnienia, która powstała w Krakowie.

Kolejna grupa wychowanków zaczęła funkcjonować w 2002 roku w lokalu przy ul. Sobieskiego 10/5. Następne autonomincze grupy wychowanków powstawały kolejno: w 2010 roku przy ul. Piłsudskiego 9/5 a w 2011 roku przy Ul. Św Teresy 16/7. I w ten sposób ostatnia grupa wychowanków opuściła Dom Dziecka przy ul Krupniczej 38. W 2012 roku przyznano nam jeszcze jedno mieszkanie przy ul. Św Gertrudy2/3, które zostało przeznaczone dla dzieci ze zlikwidowanego Domu Dziecka Nr 7 przy ul. Naczelnej 12.

             W wyniku przekształceń  Dom Dziecka przestał być molochem, nie ma w nim tłumu, hałasu, nadmiaru opiekunek, kucharek, krawcowej, pielęgniarki, sprzątaczek.
Dzieci funkcjonują w niezależnych mieszkaniach wtopionych w społeczność lokalną i są z tego bardzo zadowolone, bo nie mają poczucia etykietyzowania jako wychowankowie Domu Dziecka. Te mieszkania niczym nie różnią się od innych w kamienicy. Nie mają tabliczki Dom Dziecka. Takie samodzielne mieszkanie przybliża dzieciom wzór dobrze zorganizowanego i wyposażonego mieszkania rodzinnego.
       W ten sposób udało się stworzyć bardzo kameralne rodzinne formy opieki i wychowania, w których dzieci mają możliwości nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych im w dorosłym życiu.

           Dnia 5 stycznia 2013 roku dyrekcja i pracownicy administracji Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie przeprowadzili się z ul. Krupniczej 38 do lokalu przy ul. Dunajewskiego 5.

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich