Wolontariat


                Ustawa z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówi:

„Przy zapewnianiu opieki lub wychowania nad dzieckiem przebywającym w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy” (art. 99 ust. 4)

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, która:

Kandydat na wolontariusza posiadający stosowne zaświadczenie lekarskie zawiera porozumienie z dyrektorem C.A. Nr1.

Do zadań wolontariusza należy wsparcie pracy wychowawców poprzez m.in. udzielanie dzieciom pomocy w nauce oraz ciekawe organizowanie ich czasu wolnego. Każdemu wolontariuszowi placówka zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Na własną prośbę wolontariusz może otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie. W C.A. Nr1 wolontariatem zajmuje się z-ca dyr. Iwona Kurek.

Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych do współpracy z placówką w ramach wolontariatu.

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich